Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

3055 eb25
Reposted fromrisky risky viasmutnazupa smutnazupa
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4480 4bd5 500
Reposted fromadkagar adkagar viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3222 60b8 500
Reposted fromverronique verronique viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viahavingdreams havingdreams
4071 aade
Reposted fromem82 em82 viaveronica-o veronica-o
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viaveronica-o veronica-o
9608 0671
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaveronica-o veronica-o
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
4336 1127
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaveronica-o veronica-o
3456 771a
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
6620 3bf9
Reposted fromerial erial viaveronica-o veronica-o
3465 24ff 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
4485 cc21 500

veryspecialporn:

Haylie Noire

Reposted fromnudes nudes viaveronica-o veronica-o
2674 045d 500
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer

April 24 2019

9596 6c3a
Reposted fromLunarr Lunarr viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 12 2018

9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1744 83e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl