Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

3266 1d19 500
Kraków, wakacje 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4244 aaeb 500
Reposted fromomphh omphh viaGunToRun GunToRun
3242 6642
Reposted fromezf ezf viaGunToRun GunToRun
5564 ead4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
3562 13b0
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

4903 3873 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
4375 75df 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viaGunToRun GunToRun
Reposted fromlululemony lululemony viamaardhund maardhund
5561 ab86
The Blue Sky Maiden 1967.
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viainsanedreamer insanedreamer
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl